Menu

FAQ

Veelgestelde vragen

We vullen de lijst steeds aan met nieuwe vragen en actualiseren de antwoorden. We raden aan deze met enige regelmaat te bekijken.

Vragen over de ontwikkeling van Landgoed Coudewater

Wat is de planning?

Inmiddels is de planning doorgeschoven en verwachten we het bestemmingsplan in oktober 2022 vast te stellen. De verwachting is dat we in kwartaal 1 van 2023 starten met het verkopen van de woningen.

Zijn er al prijzen of ontwerpen bekend van de woningen?

Op dit moment zijn we langzaam begonnen met het ontwerpen van de woningen. Dit betekent dat er ook nog geen indicatieve VON prijzen bekend zijn. Hier volgt meer informatie over als het woningaanbod gereed is. 

Hoeveel woningen worden er gebouwd?

Het ontwikkelplan van de gemeente en GGZ geeft het maximale aantal van 400 nieuwe wooneenheden aan. Het plan Landgoed Coudewater gaat uit van circa 400 nieuwe wooneenheden.

Blijven alle monumenten behouden?

Alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten blijven behouden. De monumenten zijn met de monumentale bomen en het groen de drager van het plan.

Waar kan ik terecht voor informatie over de ontwikkeling van Landgoed Coudewater? Wie communiceert over ontwikkelingen op het terrein? Wie is eerste aanspreekpunt?

Voor vragen over het landgoed en de omgeving kun je terecht bij Hans Hartman via dit e-mailadres: hans@landvancoudewater.nl. Vragen over de woningen, de verkoop en de verhuur kunnen gesteld worden aan Boumij Makelaars: nieuwbouw@boumij.nl

Vragen n.a.v. informatiebijeenkomsten

Hoe word je ‘mede-eigenaar’ van het landgoed als je een woning koopt op Landgoed Coudewater?

Kopers die een huis met een tuin kopen worden eigenaar van dat huis en die tuin. Als ze hun kavel verlaten dan komen ze in de openbare ruimte van het landgoed. We hebben het dan over de wegen, door fraaie struiken omzoomde parkeerkoffers, plantsoenen, speelplekken en dergelijke. Door middel van de coöperatie (vereniging) zijn zij mede-eigenaar van deze openbare ruimte. Appartementenkopers worden ook lid van de coöperatie.

A. Wat zijn de jaarlijkse kosten van de coöperatie?

Er zijn nog geen prijzen bekend. Alle eigenaren van het landgoed zullen een evenredig deel van de kosten dragen. Dat geldt dus ook voor de gevestigde bedrijfsruimten.

B. Krijgen leden van de vereniging ook korting op WOZ-belasting van de gemeente als zij ervoor zorgen dat het landgoed goed onderhouden blijft?

We hebben tijdens de informatieavonden aangegeven dat we met deze vraag in overleg zullen treden met de gemeente. Inmiddels heeft dat overleg plaatsgevonden. De gemeente geeft wat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) betreft het volgende aan:

‘De WOZ-waarde bepaalt de grondslag voor de OZB. Dat is gemeentebreed en hierop is nimmer een korting aan de orde, aangezien het een stadsbrede invulling betreft (voorzieningen als theater, zwembad, bibliotheek, aantrekkelijke binnenstad en een goed functionerend verkeersnetwerk laten zich immers niet naar rato verdelen). De (semi-)openbare ruimte van het landgoed wordt beschouwd als een gemeenschappelijke voorziening en valt daardoor niet onder de WOZ. Dat betekent dat die (semi-)openbare ruimte niet wordt getaxeerd door de gemeente en dat daarover dus geen OZB wordt geheven.’

Wat als er na verkoop nog bezwaren komen op het bestemmingsplan, welke rechten heb je dan als koper?

We gaan pas in verkoop als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dit betekent dat we op dat moment het recht hebben om volgens de uitgangspunten van het (nieuwe) bestemmingsplan te gaan bouwen. Kopers lopen dus geen risico.

Hoe wordt de selectie georganiseerd als er bijvoorbeeld meerdere kandidaten voor één woning zijn?

Deze procedure wordt de komende tijd uitgewerkt. Op het moment dat de verkoop start wordt dit bekend gemaakt via de website.

Woningen: wordt er rekening gehouden met wat mensen graag willen zien?

Op de presentatieavonden van het stedenbouwkundig voorlopig ontwerp in september 2020 toonden we al wat van onze architectuurvoorkeur. De Welstandscommissie betrekken we hier ook in. Zij kijken in het gehele ontwerptraject mee. 

Wat doen jullie op het gebied van duurzaamheid?

We beschouwen de ontwikkeling van duurzaamheid niet alleen op woningniveau maar ook op gebiedsniveau. Dat wil zeggen dat we de kansen en mogelijkheden die de locatie biedt willen benutten volgens de uitgangspunten van het gerenommeerde NL Greenlabel. De woningen worden, onder andere, gasloos uitgevoerd. Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de uitontwikkeling op Coudewater.

Wordt er ook rekening gehouden met eventueel overlast van de snelweg (geluid)?

Het gebied rond Coudewater is grotendeels afgeschermd met geluidschermen. De ontwikkeling van de woningen en appartementengebouwen zal voldoen aan de wettelijke kaders.

Komen er ook bungalows/levensloopbestendige woningen?

De komende weken/ maanden gaan we ons woningprogramma verfijnen. Hierbij kijken we ook naar eventuele levensloopbestendige woningen, mogelijk komen die op specifieke plekken in het plan en natuurlijk in de appartementen. 

Blijft het bos gehandhaafd?

Het bosgebied aan de noordzijde van de Peter de Gorterstraat wordt overgedragen aan stichting Het Brabants Landschap. De open ‘boskamers’ die oostelijk liggen van ons landgoed blijven open. Dit zijn onder andere foerageringsgebieden voor de dassen families die in het bosgebied wonen. Het gehele bosgebied met de zwemvijver blijft behouden.

Mag je je tuin inrichten zoals je zelf wilt?

Jazeker. Er gelden wel enkele bijzonderheden. Zo wordt al het hemelwater ín het landgoed geïnfiltreerd. Hierdoor worden er eisen gesteld aan de hoeveelheid bestrating in de tuinen. Als er een bestaande landgoedboom in je tuin staat dan gelden daar straks ook behoudregels voor.

Wat wordt invulling monumentale panden?

Wat ons betreft blijven de meeste functies behouden. We zijn wel bezig met een studie voor villa Milla de Kampen. We denken hierbij aan een zorghotel, appartementen of herenhuizen.

Vallen de woningen op De Erven ook binnen de verplichtingen van onderhoud van het landgoed?

Nee. De Erven krijgen hun eigen beheer en onderhoudsregels.

Wat gaat er gebeuren met de Berlicumseweg 9 en 11?

Deze woningen zijn inmiddels verkocht aan hun nieuwe eigenaar.