Menu

Privacy Statement

VOF Land van Coudewater, gevestigd aan Broekstraat 2 5386 KD te Geffen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacystatement heeft betrekking op te verwerken persoonsgegevens op www.landgoedcoudewater.nl. en haar samenwerkingsverbanden en gelieerde ondernemingen.

VOF Land van Coudewater is een project van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling en BPD Ontwikkeling BV. De Privacy Officer van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is te bereiken via email (privacy@vanwanrooij.nl) of telefoon (+31(0) 73 53 40 400).

Persoonsgegevens die wij verwerken
BPD en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling verwerken namens VOF Land van Coudewater je persoonsgegevens die wij verkrijgen doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam,
 • E-mailadres,
 • IP-adres,
 • Locatiegegevens,
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website,
 • Internetbrowser en apparaat type,
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt, bijvoorbeeld via formulieren op deze website, email of telefonisch of door een inschrijving te doen voor een koop- of huurwoning.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@vanwanrooij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. BPD en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling verwerken namens VOF Land van Coudewater jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Belangstellenden voor woningen:

 • Voor marktonderzoek,
 • Voor online advertentiedoeleinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BPD en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling bewaren namens VOF Land van Coudewater je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van BPD en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Al de hiervoor genoemde doelen hebben betrekking op VOF Land van Coudewater. Indien BPD en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling de gegevens niet langer nodig hebben voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan BPD en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling names VOF Land van Coudewater de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

VOF Land van Coudewater verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden, waaronder andere werkmaatschappijen van VOF Land van Coudewater, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VOF Land van Coudewater blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
VOF Land van Coudewater gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

VOF Land van Coudewater maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

VOF Land van Coudewater houdt verder op IP-adres en (indien bekend) emailadres het volgende bij van websitebezoekers:

 • Websitebron van het ingezonden formulier,
 • Webpagina van waaruit het formulier is ingezonden,
 • Bezoeken aan de website,
 • Uitgevoerde acties op de website.

 Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De DimML single line of code (SLoC) op onze website stelt onze data analytics partner Adversitement in staat om niet persoonlijk identificeerbare informatie op onze website te collecteren ten behoeve van analyse en verbetering van onze website. Aanvullend wordt data uit de diverse formulieren op onze website geanonimiseerd opgeslagen om inzicht te krijgen in de betrokkenheid van geïnteresseerden in onze projecten. De gecollecteerde data wordt opgeslagen in een mySQL database in Ierland.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling namens VOF Land van Coudewater en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@vanwanrooij.nl. Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij jou vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan.

VOF Land van Coudewater wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VOF Land van Coudewater neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je kunt hierbij o.a. denken aan het toepassen van SSL-verbindingen, VPN-tunnels, firewalls, virusscanner, etc. Daarnaast is van Wanrooij ISO9001:2015 gecertificeerd en hanteren wij een beleid dat in lijn is met de ISO27001:2013.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@vanwanrooij.nl.

Vragen?
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens? Of wil je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens door van BPD en Wanrooij namens VOF Land van Coudewater? Dan kun je een e-mail sturen naar privacy@vanwanrooij.nl.

Laatste update van deze verklaring: 23-7-2020